Regulamin konkursu

         REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

 

 1. Organizator konkursu
 2. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Nauczyciele Zespołu ds. promocji szkoły, Rada Rodziców

 

 1. Cel i przedmiot konkursu
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo (symbolu) dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
 3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, również umieszczone na sztandarze szkoły.
 4. Konkurs trwa od 14.09.2020 roku do 2.10.2020 roku

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby chętne bez względu na kryterium wieku i przynależność do naszej placówki oświatowej.

(Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika – załącznik nr 1 do regulaminu; Karta zgłoszenia pracy wraz z klauzulą RODO – załącznik nr 2 do regulaminu)

 1. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 2. Prace konkursowe muszą spełniać wymogi regulaminowe.
 3. Uczestnik przedstawia autorski
 4. Uczestnik zrzeka się praw autorskich na podstawie odrębnej umowy, która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 5. Uczestnik akceptuje warunki konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 2. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: promocja, internet, ulotki, pisma, sztandar szkoły.
 3. Prace można wykonać ręcznie lub z wykorzystaniem technik komputerowych.
 4. Projekt ma być wykonany w formacie A-4 i nie może zawierać obraźliwych elementów.
 5. Logo szkoły powinno:

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być z łatwością identyfikowane z naszą szkołą,

- wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się z logotypu lub elementu graficznego będącego symbolem 

  nawiązującym do patrona szkoły , może również być połączeniem obu.

 1. Logo powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Składane prace winny zawierać: imię i nazwisko, klasę oraz płytę (dopuszczalny inny nośnik) w przypadku, gdy została wykonana techniką komputerową.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Prace należy składać do 2.10.2020r. w sekretariacie szkoły.
 3. Prace konkursowe niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane przez komisję konkursową.
 4. Prac dostarczonych po terminie nie ocenia się.
 5. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych
 2. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły, z uwzględnieniem patrona.
 3. Oryginalność znaku i łatwość jego zapamiętywania.
 4. Czytelny i funkcjonalny projekt.
 5. Estetyczne wykonanie.

 

 1. Ocena prac konkursowych

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Przedstawiciel Rady Rodziców
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej ( nauczyciel plastyki i informatyki)

       w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz być z nimi powiązani rodzinnie

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 2. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę.
 3. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie.
 4. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania innych nagród i wyróżnień w przypadku uznania przez komisję konkursową wysokiego poziomu zgłoszonych prac.
 6. Wyniki planuje się ogłosić 05.10.2020 r.
 7. Wyniki zostaną zamieszone na stronie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I PUBLIKACJĘ  WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

 

Ujazd Górny , dnia …..................... r.

 

…………………………………

(imię i nazwisko)

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000), wyrażam zgodę na:

 

przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym moich danych osobowych w celu przeprowadzania, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu organizowanego przez Administratora.

 

na publikację mojego wizerunku / imienia oraz nazwiska przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym  na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych szkoły w związku z uczestnictwem w konkursie.

 

Jednocześnie oświadczam, iż zrzekam się wszelkich korzyści majątkowych związanych
z publikacją mojego wizerunku.

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Zostałem (-am) również poinformowany (-a) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

…...……………………………….

                                                                                                                                             (podpis uczestnika konkursu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

Dane kontaktowe / numer telefonu: …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, jako

Administrator Pani/ Pana danych osobowych, informuje, iż:

 • Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu) przetwarzane będą w celu przeprowadzania, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu organizowanego przez Administratora, tj. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, reprezentowanym przez Dyrektora, na podstawie 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
 • odbiorcą danych osobowych uczestników będą osoby powołane do Komisji Konkursowej;
 • dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie do czasu wycofania Pani/Pana zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych;
 • uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 • uczestnik konkursu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
 • Uczestnik konkursu jest zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: rezygnacja z udziału w konkursie;
 • Uczestnik konkursu nie będziecie poddany zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);
 • w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku uczestnika konkursu – zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Administratora;
 • Inspektor ochrony danych w Szkole jest dostępny pod nr telefonu: (+48) 693337954 adres e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl

 

……………………………….

(data i podpis uczestnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

W dniu .............. w Ujeździe Górnym pomiędzy Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym zwanym w treści umowy "Nabywcą",                  

  w imieniu którego działa Dorota Byra, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

a ....................., zamieszkałym w ................

 

zwanym dalej "Autorem", zawarto umowę następującej treści:

 • 1.

Autor oświadcza, że jest autorem utworu …….. (plastycznego, wykonanego techniką komputerową) pod tytułem ……… zwanego dalej „Utworem”  i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do Utworu.

 • 2.

Autor oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywcę prawa autorskie do Utworu na następujących warunkach:

 1. Pola eksploatacji: następujące pola eksploatacji – powielanie, utrwalanie, eksponowanie, promocja szkoły, wprowadzanie logo do programu komputerowego oraz umieszczenie na sztandarze szkoły.
 2. Termin: bezterminowo
 3. Terytorium: cały świat/Polska
 4. Dalsze rozporządzanie: z prawem do dalszego rozporządzania prawami autorskimi do Utworu na rzecz osób trzecich, w tym udzielania licencji/bez takiego prawa.
 • 3.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • 4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Nabywca:                                                                   Autor:

 

 

 

 

 

 


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność