Samorząd uczniowski

 Przewodnicząca szkoły: Nikola Słociak
  
Zastępca: Oliwia Biczysko
 
 
Sekretarz: Paulina Baszak The introduction of 210-060 dumps has satisfied so many candidates who are willing to pass Cisco Implementing Cisco Collaboration Devices v1.0 210-060.
 
 
Opiekunowie: Beata Chomąt, Magdalena Stączek
 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

Cele Samorządu Uczniowskiego


 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
  2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  3. Organizowanie imprez szkolnych.
  4. Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
  5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
  6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
  7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
  8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
  9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
  10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność